Tilbake
Menighetsrådet i valgmenigheten "ByMenigheten – Sandnes" vedtok i sitt møte, 3.9.2016 et enstemmig svar i "Høringen om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par". Svaret er gjengitt i sin helhet nedenfor.

VIGSELS- OG FORBØNNSLITURGIER FOR LIKEKJØNNEDE OG ULIKEKJØNNEDE PAR

Menighetsrådet i ByMenigheten – Sandnes
v/ Oddbjørn Folde, leder

Menighetsrådet i ByMenigheten – Sandnes vedtok i sitt møte, 3.9.2016 et enstemmig svar i Høringen om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par:

Vårt svar i denne høringsrunden, er uttrykk for en dyp smerte over det vedtaket som et flertall på siste Kirkemøte gjorde. For oss vil våre muligheter til å lære og praktisere i tråd med den klassiske forståelsen av ekteskapet, være av avgjørende betydning for veien videre innenfor Den norske kirke. Som valgmenighet i Den norske kirke, vil vi følgelig be om retten til å ikke ta i bruk de nye vigselsliturgiene.

Vi viser til tidligere leder i Kirkerådet, Nils-Tore Andersen, som i 2007 uttalte at ”valgmenigheter kan opprettes på grunnlag av ulike nyanser i kristendomssyn, ulike behov for uttrykksmåter eller av andre årsaker”, såfremt de står ”under biskoppelig tilsyn” og er ”en del av Den norske kirkes samlede helhet”. Vi ber om muligheten til fortsatt å regnes som en del av Den norske kirkes samlede helhet, selv om vi på menighetsnivå ønsker å være målbærer av en entydig og konsekvent praksis i tråd med vår overbevisning i vigselssaken. For oss er ikke dette bare et spørsmål om hva enkeltansatte i vår menighet velger å praktisere og undervise, men et spørsmål som det påhviler menighetens valgte lederskap å bære et samlet ansvar for. Vi viser også til at vi som valgmenighet ikke har eget kirkebygg, støttet av stat eller kommune. Dersom vi i framtiden skulle få et kirkebygg, vil det være finansiert av menighetens egne medlemmer.

Vi tror Den norske kirke vil trenge menigheter som har mulighet til å framstå med en enhetlig og entydig lære og praksis i dette spørsmålet. Alternativet for svært mange er å bryte med den kirken vi er døpt inn i og vokst opp i.

Her følger en kort redegjørelse for vårt standpunkt i høringssaken:

De punkter som det spørres om innspill til i høringen, har som utgangspunkt at det kommer en ny liturgi, og at denne skal kunne benyttes overfor både likekjønnede og ulikekjønnede par. Høringen har også som forutsetning at alle par skal kunne henvende seg til sin lokale menighet og bli viet i henhold til ny liturgi, jf. følgende setning i høringsdokumentet: ”Disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger og gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke”.

Som menighetsråd i valgmenigheten ByMenigheten – Sandnes, vil vi gi uttrykk for at vi ikke kan dele dette grunnpremisset. Vårt høringssvar vil derfor heller ikke gå inn på mange enkeltpunkter i høringsdokumentet. Vårt svar er mer generelt og prinsipielt. Flertallet på Kirkemøtet har valgt å legge ekteskapsloven til grunn for selve måten å definere ekteskapet på, og dermed utarbeide liturgier i henhold til lovverkets nye definisjoner. Vi kan ikke se at det er fremkommet verken teologiske eller allmennetiske argumenter i senere år som taler for at vi som menigheter skal være med på en slik ny definisjonsforståelse.

Vi legger tvert i mot til grunn det mindretallet i Bispemøtet uttalte så sent som i 2013, der det sies at ekteskapet kjennetegnes av følgende konstituerende elementer:

- Kjønnsdifferensieringen, at det dreier seg om én mann og én kvinne.

- Et gjensidig samtykke mellom de to.

- En offentlig og forpliktende inngåelse av ekteskapet.

Uttalelsen sa også at dersom kjønnsdifferensieringen ikke er til stede, faller et konstituerende element for ekteskapet bort. Samliv mellom likekjønnede blir derfor noe annet enn ekteskap, uansett hvilke etiske kvaliteter dette samlivet ellers måtte ha.

Likeledes var Lærenemndas innstilling så sent som i 2006 tydelig på at i selve ekteskapsforståelsen ligger også implisitt noen gode rammer for relasjonen mellom mor, far og barn og barns forhold til sine biologiske foreldre når samfunnsordninger etableres. Kirkemøtets flertall har valgt å se vekk fra dette, og isteden lage ordninger som legitimerer en helt ny forståelse av ekteskapet, der kjønnsdifferensiering og kjønnspolaritet defineres bort.

I forslaget til nye liturgier, vil vi spesielt påpeke den oppsiktsvekkende endringen av kjernetekster i Bibelen som nå skal kunne benyttes i vielsesliturgien for både likekjønnede og ulikekjønnede par. Tekster som eksplisitt omtaler ekteskapet mellom mann og kvinne, er utelatt. (1Mos 1,27-28a og Matt 19,4-6.) Isteden trekkes andre tekster av mer generell karakter inn som kjernetekster, slik som 1 Joh 4,7-12. Sistnevnte tekst omhandler agapé, den kjærlighet som kommer fra Gud og som er konstituerende for all kjærlighet mellom kristne brødre og søstre. Denne er selvsagt et viktig aspekt også ved kjærligheten mellom mann og kvinne. Men den kjærligheten rommer også eros, det seksuelle samlivet som i bibelsk sammenheng innrammes av ekteskapet mellom mann og kvinne. De nye ekteskapsliturgiene skaper etter vår oppfatning forvirring rundt ekteskapets særpreg i lys av Bibelen.

Skal vielser fortsatt gjennomføres i ByMenigheten – Sandnes, vil dette skje i henhold til eksisterende liturgi og i tråd med en klassisk forståelse av ekteskapet .

Noen kan komme til å kjenne seg avvist av vårt standpunkt. Vi vet at disse spørsmålene kan romme mye smerte for dem det gjelder. Om mulig, ønsker prest og andre ledere å være tilgjengelige for åpen refleksjon sammen med homofile og andre berørte om vanskelige etiske valg rundt samlivsform. En kirkelig vielse eller forbønnshandling i henhold til de nye liturgiene vil fortsatt ikke være aktuelt i regi av vår menighet.

Mvh
Menighetsrådet i ByMenigheten – Sandnes
v/ Oddbjørn Folde, leder

ByMenigheten - Sandnes, boks 3046, 4392 SANDNES, Kontor: Lundegeilen 18, tlf: 401 46 184. Kontakt oss...